Място за реклама

Общи условия за рекламодатели

 

Моля, запознайте се с Общите условия за Рекламодатели на сайта www.cod.bg и ако сте съгласни с тях, отбележете съгласието си в полето „Декларирам, че съм представител на посоченото физическо или юридическо лице и съм съгласен с общите условия за рекламодатели“.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА РЕКЛАМОДАТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПОСРЕДСТВОМ УЕБСАЙТА WWW.COD.BG

Настоящите общи условия съдържат информация за условията за ползване на предоставяните от "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД  услуги, посредством УЕБСАЙТА WWW.COD.BG и урежда отношенията между "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД, ЕИК 203790733, адрес на управление Варна, ул. „Цани Гинчев“ №2, ап.1 и Рекламодатели на WWW.COD.BG.

І. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД и Рекламодатели по повод използването на услугите на WWW.COD.BG.


2.
 Настоящите общи условия могат да бъдат променяни във времето. Промяната ще бъде достъпна на сайта WWW.COD.BG и Рекламодателите ще имат възможност да се запознаят с актуалните правила и да маркират своето съгласие с тях чрез оторизиран представител на Рекламодателя. Ако не сте съгласни с общите условия за рекламодатели, не ползвайте сайта в ролята на рекламодатели.

ІІ. ДЕФИНИЦИИ

3. Дефинициите по-долу имат за цел да изведат важни обозначения в Общите условия:

·         "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД , ЕИК 203790733, адрес на управление Варна, ул. „Цани Гинчев“ №2, ап.1, еmail: codmarketing@abv.bg чрез сайта WWW.COD.BG предлага услуга на Рекламодателите да публикуват кодове/купони за отстъпка, брошури и други рекламни формати. "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД е с подадено заявление за регистрация като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

·         „Общи условия” - настоящите Общи условия са валидни за Рекламодатели.

·         „Рекламодател” - физическо или юридическо лице, което е регистрирано на сайта WWW.COD.BG и рекламира стоки и/или услуги чрез кодове/купони за отстъпка, брошури и други рекламни формати.

·         Услугата Публикувай код   -  автоматизирана система за публикуване на кодове/купони на рекламодатели.

·         „Профил на Рекламодател” - обособена част от WWW.COD.BG , която съдържа информация за Рекламодателя, изисквана от сайта при регистрацията, осигуряваща достъп до услугите на WWW.COD.BG. Достъпът до Профила на Рекламодател се осъществява чрез въвеждане на адреса на електронната поща и избраната от потребителя Парола.

ІІІ. РЕГИСТРИРАНЕ НА РЕКЛАМОДАТЕЛ

4. Рекламодателят се запазнава със следните условия:

4.1.         За да използва услугите наWWW.COD.BG , Рекламодателят следва да регистрира собствен профил на Интернет страницата WWW.COD.BG, достъпна в реално време на http://www.cod.bg/bg/registracia/#top  като следва стъпките и предостави необходимата за регистрацията информация.

4.2.         Рекламодателят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността на лицето, което го представлява за публикуване код/купон, брошура или друг формат на реклама, правния статут на юридическото лице и други идентификационни данни. Рекламодателят може да коригира и актуализира въведената от негов представител информация в електронната форма за регистрация и във формата за публикуване, която изисква и предоставяне на актуални данни за фактуриране на заплатената стойност.

4.3.         Рекламодателят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни и при промяната им, ще ги актуализира незабавно. В случай на предоставяне на неверни данни от представител на Рекламодател, "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД има право да спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите за него на сайта си www.cod.bg.

4.4.         С регистриране на профила си и/или попълване на формата за публикуване на код/купон, Рекламодателят се съгласява с Общите условия за рекламодатели.

4.5.         "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД потвърждава успешната регистрация на профила на Рекламодателя и се съгласява със заявката му за публикуване на реклама чрез потвърждение, изпратено до електронната поща, посочена от Рекламодателя при регистрацията му, след преглеждане на съдържанието на кода и проверка на плащането за публикуването на реклама.

IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА РЕКЛАМА ЧРЕЗ КОДОВЕ/КУПОНИ, БРОШУРИ И ДРУГИ РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ ОТ РЕКЛАМОДАТЕЛИ

5. Рекламодателят се запознава с технологията на публикуване на рекламата на www.cod.bg :

5.1.         С регистриране и активиране на Рекламодател и приемане на Общите  условия за рекламодатели, в рамките на предоставяне на информация в „Публикувай код“ на страницата на www.cod.bg се постига съгласие мужду Рекламодателя и "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" за публикуване на код/купон или друг рекламен формат на www.cod.bg.

5.2.         Рекламодателят заявява публикуване на код/купон чрез Публикувай код, електронно заявление, изпратено до "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД  с попълване и потвърждаване в реално време на конкретните параметри на кода. За останалите рекламни формати се използва формата в Контакти.

5.3.         След валидна регистрация Рекламодателят ще има достъп да генерира кодове и купони като подробно записва за своите клиенти ясни условия за използването им. С регистрацията си и пристъпването към генериране на заявка за публикуване Рекламодателят ще има достъп до конкретни практически съвети за използването на различни форми на промоции.

5.4.         С цел идентифициране на лицето Рекламодател се изисква името и телефонният номер на Рекламодателя във формата на заявка в сайта, която ще рекламира чрез пуликуването на код/купон и титуляра на сметката на телефонния номер, от която се изпраща заявка за плащане на стойността на услугата за публикуването да са с едно и също име на търговска или друга регистрация.

5.5.         Преди да публикува код/купон, представителят на Рекламодателя се задължава да се запознае с Общите условия за Рекламодатели на сайта.

V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ НА РЕКЛАМАТА ОТ КОМПАНИЯТА -
РЕКЛАМОДАТЕЛ

6. Условия за плащания за публикуване на реклама на www.cod.bg:

6.1.         За да се активира кода/купона, Рекламодателят следва да да заплати на "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД стойността за публикуване на код/кодове и купон/купони за период на публикуване от 3, 10 или 30 дни.

6.2.         Заплащанато става единствено чрез SMS. За да използвате SMS услугата за публикуване на код/купон за период от 3 дни се изпраща SMS с текст codbg на номер 1851 с цена 1.20лв. За да използвате SMS услугата за публикуване на код/купон за период от 10 дни се изпраща SMS с текст codbg на номер 1092 с цена 2.40лв. За да използвате SMS услугата за публикуване на код/купон за период от 30 дни се изпраща SMS с текст codbg на номер 1094  с цена 4.80лв.

6.3.         Плащанията от Рекламодателя се извършват в български лева само чрез системата за плащания чрез SMS. Фактурирането на стойността се осъществява от мобилния оператор на рекламодателя.

6.4.         Плащането се счита за извършено с получаването на известяване за направено плащане чрез SMS и е задължително условие за публикуване на рекламата чрез код/купон, брошура или друг формат на реклама на сайта www.cod.bg.

6.5.         В период на кампании с код, Рекламодателите могат да ползват код за отстъпка или друга промоция за публикуване на реклама на www.cod.bg.

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМАТА

7. Рекламодателят се запознава със следните изисквания към съдържанието на реклама на www.cod.bg :

7.1.         Рекламодателят се задължава при публикуване на кодове/купони и общите условия на тяхната валидност да не нарушава правата на интелектуална собственост и авторските права. Не се допуска публикуване и/или линкове към съдържание, което може да бъде възприето като обидно, дискриминационно, противоречащо на морала и етиката и не кореспондиращо със законите на страната.  В случай, че се регистрира информация за такива елементи в съдържанието преди неговото публикуване кодът няма да бъде публикуван, за което Рекламодателят ще получи съобщение.

7.2.         Рекламата на Рекламодателя не трябва да съдържа или да препраща към съдържание, което противоречи на българското и/или на европейското законодателство.

7.3.         Рекламата на Рекламодателя не трябва да съдържа или да препраща към съдържание, което противоречи на Общите условия. Рекламодателят се задължава да не рекламира съдържание, което:

·        нарушава местното и европейско законодателство;

·        нарушава нормите, морала и добрите нрави;

·        нарушава правни норми за регулиране на рекламата на специфични продукти и услуги (тютюневи изделия, алкохол, лекарствени средства и други);

·        е обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

·        нарушава имуществени или неимуществени права или законови интереси на трети лица;

·        съдържа компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени за прекъсване, разстройване или ограничаване функционирането на компютърния софтуер, хардуер или електронно съобщително оборудване;

·        нарушава нормите на приложимото законодателство, включително нормите, регламентиращи рекламната дейност на подлежащите на рекламиране продукти и/или услуги.

7.4.         При установяване на неспазване на изискванията по Общите условия по отношение на съдържанието, кодът/купонът няма да бъде публикуван, за което Рекламодателят ще получи съобщение. В случаите, когато кодът/купонът вече е публикуван и се установи, че той не отговаря на изискванията ще бъде деактивиран, за което Рекламодателят ще получи съобщение.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕКЛАМОДАТЕЛЯ

8. Рекламодателят се запознава със следните свои права и задължения:

8.1.         Рекламодателят има право на достъп on-line до регистрирания си профил, съответно до предоставените услуги на www.cod.bg, чрез определена от него парола. Паролата представлява избран от представителя на Рекламодателя код от букви, цифри и/или знаци, който заедно с посочения адрес на електронна поща служи за достъп до регистрирания профил на Рекламодателя и за индивидуализиране и идентифициране на Рекламодателя.

8.2.         Рекламодателят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата.

8.3.         Рекламодателят има право на достъп и на корекция в реално време на личните си данни, предоставени при регистрацията.

8.4.         Рекламодателят носи отговорност за съдържанието на рекламата чрез код/купон, брошура или друг формат на реклама.

8.5.         Рекламодателят носи отговорност за констатирани нарушения на законодателството на Република България, включително за нарушения на Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията.

8.6.         Рекламодателят носи отговорност за зачитането, прилагането на кодовете/купоните и условията на тяхната валидност пред Потребителите в обектите, които е посочил в заявката за публикувне.

VІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД 

9.        Рекламодателят се запознава със следните права и задължения на "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД 

9.1.         "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД се задължава да полага грижи за нормално ползване на услугите на www.cod.bg.

9.2.         "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД няма задължението да контролира начина и условията, по който Рекламодателят рекламира своите продукти/услуги на www.cod.bg.

9.3.         "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД има правото да дезактивира и/или заличи профила на Рекламодател в случай, че се нарушават условията в т.7.3.

9.4.         "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Рекламодателя, включително на посочения адрес на електронна поща, с цел да предложи информация и реклами относно свои услуги, да прави запитвания и уточнения по различни въпроси, да провежда маркетингови изследвания и други. С приемането на Общите условия, Рекламодателят се съгласява да получава търговски съобщения от "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД.

9.5.         "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД си запазва правото да преустановява предоставянето на услуги www.cod.bg чрез публикуване на съобщение в Интернет страницата www.cod.bg и/или чрез електронно съобщение, изпратено на електронната поща на Рекламодателя. Срокът на предизвестието е 1 (един) месец. В случай на преустановяване предоставянето на услуги, "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД    възстановява на Рекламодателя всички платени суми, без да му дължи обезщетения, неустойки и/или допълнителни плащания.

9.6.         "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД има право да събира и използва лични данни с цел по-добро обслужване на Рекламодателя съгласно Общите условия и регламента за лични данни.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.  "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД    има право да събира, съхранява и използва лични данни на лицата регистрирали се като Рекламодатели за цели и обхват, съгласно приложимото българско законодателство и при спазване на нормативните изисквания за това. Личните данни, чрез които Рекламодателят може да бъде идентифициран, може да включват име, адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер за контакт с Рекламодателя, както и всяка друга информация, която Рекламодателят предоставя доброволно при регистриране или при попълване на заявката за публикуване на код/купон или заявката за друг рекламен формат чрез формата в Контакти.

11. Рекламодателят се запознава със следните условия касаещи личните данни:

11.1.     "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД полага грижа и отговаря за защита на личните данни наРекламодателя, събрани по повод на предоставяне на услуги на www.cod.bg.

11.2.    С приемане на Общите условия при регистрация на профил и/или попълване на заявка за публикуване, Рекламодателят се съгласява личните му данни да бъдат събирани, съхранявани и обработвани по предвидения в Общите условия ред и условия в съответствие с всички законовите изисквания.

11.3.    "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД не носи отговорност за защита на личните данни в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или противоправни действия на трети лица.

11.4.    "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД се задължава да предоставя личните данни на Рекламодателя на трети лица само в предвидените от Закона за защита на личните данни случаи.

X. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.        Рекламодателят се запознава със следните условия:

12.1.    "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД се стреми да осигури актуализиране на информацията на www.cod.bg , но не се ангжира със срокове и конкретни параметри, засягащи присъствието на информацията, навременността и сигурността й.

12.2.     "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД не носи отговорност, ако Рекламодателят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД  (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).

12.3.    "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД не гарантира и не носи отговорност за ефективността на приложените маркетингови стимули и реклама на Рекламодателя и/или регистрирани ефекти трети лица.

12.4.    "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД  си запазва правото да спира едностранно предоставянето на услуги на www.cod.bg в случай на възникване на технически проблеми, извършване на промени в Интернет страницата www.cod.bg  и/или извършване на техническа профилактика, без това да се счита за неизпълнение от страна на "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД  и без да дължи обезщетение на Рекламодателя.

12.5.     "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД няма задължението и обективната възможност да следи дали Рекламодателят в, или чрез рекламата си нарушава законодателството в Република България.

12.6.      "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД не носи отговорност и не дължи обезщетение за произтеклите за трети лица вреди при достъпа или използването на съдържанието, направено достъпно от Рекламодателя посредством използване на www.cod.bg.

12.7.    При  получаване на информация, която дава достатъчно основания за предположения, че дадена реклама под формата на код, купон, брошура или друг формат начин не отговаря на правната регламентация в страната и/или на изискванията на Общите условия, "КОД  МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД  има право незабавно да деактивира съответната реклама, като преустанови достъпа на потребителите до нея.

12.8.    "КОД МАРКЕТИНГ БГ" ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на услуга при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет и случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

12.9.    Рекламодателят, който ползва услугите на www.cod.bg отговаря и се задължава да обезщети за всички претърпени вреди и направени разходи, вследствие на предявени претенции от трети лица и/или наложени санкции от държавни или общински органи, настъпили като резултат от нарушаване на настоящите Общи условия за рекламодатели на www.cod.bg.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

13. Спрямо неуредените случаи в оповестените Общи условия за рекламодатели се прилагат действащите закони в Република България.

 

                                                                   Дата на актуализиране: 27.03.2019 г.

 

 

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Общи условия за потребители
Общи условия за рекламодатели
Консултации за прилагане на нискоразходен маркетинг
Често задавани въпроси
Как да използваме кодовете от Cod.bg
Реклама в Cod.bg
Контакти    
E-mail: codmarketing@abv.bg
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни